пʼятницю, грудня 11

Децентралізація і бібліотеки. Питання і відповіді

 

1.  Який орган і на підставі якого документу чи рішення згідно ЗУ 3651 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» повинен попередити працівників Комунального закладу центральної районної бібліотеки в разі реорганізації чи ліквідації закладу. Районна рада, яка була власником майна чи районна рада новоствореного району?

 Відповідь. 1).  Районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів. Якщо відбулась перша сесія новообраної районної ради (саме після сесії відбувається припинення повноважень рад (депутатів рад), голів, що розформовуються) – то рішення приймає нова районна рада новоствореного району. Нажаль, законопроект 3651-д ще не опубліковано. Саме цей Закон врегульовує дане питання.

2). Питання попередження працівників про можливе вивільнення регулюється трудовим законодавством. Звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією організації проводить власник або уповноважений ним орган (як і попередження про можливе вивільнення). Ліквідація – це припинення юридичної особи без правонаступництва. Ліквідувати районну бібліотеку може тільки районна рада, у сфері управління якої ця бібліотека перебуває. Усі працівники ліквідованої організації звільняються відповідно до п.1 ст. 40 КЗпПУ та беруться на облік як безробітні. Подальше їх працевлаштування відбувається відповідно до законодавства. Керівництво ОТГ не має ніяких зобов’язань перед працівниками ліквідованої районною радою районної бібліотеки.

3).  Реорганізація не є підставою для звільнення.

2. Новостворена ОТГ має свою Публічну бібліотеку. Яку кількість посад може включати штатний розпис даного закладу? Чи повинно керівництво ОТГ трудовлаштувати бібліотечних працівників ліквідованої районної бібліотеки?

Відповідь. Штатний розпис бібліотеки складається відповідно до її Положення (статуту), виходячи з цілей і предмету її діяльності. Формування структури та штатного розпису бібліотеки здійснюється з урахуванням кількості її користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч. – ведення веб-сайту/блога, сторінок в соцмережах,  соціокультурних заходів), рівня впровадження інформаційних технологій та у межах затвердженого фонду заробітної плати. Відповідно до п. 9 Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затвердженими постановою КМУ від 06.02.2019 № 72, «для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджує Мінкультури». Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи затверджені наказом Міністерства культури і туризму України 29.12.2008 N 1631/0/16-08.

3. Яким чином приєднуватимуться бібліотеки-філії сіл, що входитимуть до вже створених громад, до вже створеного закладу Публічна бібліотека?  Якщо в Статуті закладу вказано перелік філій, що вже увійшли до закладу, має змінюватися статут, чи прийматися зміни до Статуту? У зв’язку із адміністративною реформою чи мають перероблятися установчі документи закладу та печатка?

Відповідь. 1). Бібліотеки будуть реорганізовані шляхом приєднання до публічної бібліотеки територіальної громади.

Право власності на об’єкт передачі виникає з дати підписання акту приймання-передачі. ПБ керується відповідним рішенням місцевої ради (про включення районної або сільських бібліотек до ПБ громади). На підставі рішення сесії ПБ вносить зміни до Статуту. 

2). Зміни до Статуту вносяться шляхом затвердження його в новій редакції. У даному випадку потрібно затверджувати нову редакцію статуту оскільки збільшується кількість філій. Звертаємо увагу на пункт 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Основними змінами у таких статутах будуть: найменування юридичних осіб (повинне містити назву відповідної ради);  назва територіальної громади; найменування засновника та уповноваженого ним органу управління. Щодо печатки – змінюється найменування власника чи бібліотеки? У разі зміни в найменуванні ПБ – так, змінювати печатку.

4. Який відсоток зношених та морально застарілих документів можна вилучати від загального фонду бібліотеки при передачі його до ОТГ?

Відповідь. Законодавством дане питання не врегульовано. Рішення приймає комісія, що проводить інвентаризацію майна (у т.ч. – бібліотечного фонду) та передачу бібліотек. Запропонуйте комісії: відібрати з бібліотечного фонду найкращі видання та здійснити їх передачу до відповідної бібліотеки. Іншу частину – списати.

5. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р.№72 затверджено Державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні. Чи може Рада ОТГ(депутатський корпус) своїм рішенням закрити сільську бібліотеку, яка відповідає всім соціальним нормативам? 

Відповідь. Відповідно до ст. 22 ЗУ «Про культуру» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час формування та забезпечення функціонування базової мережі закладів культури керуються державними соціальними нормативами у сфері обслуговування закладами культури, передбаченими Законом України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”. Виключення закладів культури з базової мережі можливе лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.  Також, відповідно до ст. 15 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек потребує  погодження із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

6. Центральні районні бібліотеки в умовах децентралізації?

Відповідь.  Районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів. Можливі варіанти: 1)  ЦРБ залишається у власності новоутвореного району (у той же БК не передбачає видатків на її утримання. Це можливо у разі договорів між районом і громадами, що погодяться  утримувати РБ);  2) передається із спільної власності територіальних громад району у комунальну власність певної територіальної  громади; 3)  ліквідується.

7. Створення комунального закладу «Публічна бібліотека ОТГ», яка у своїй структурі матиме філії.

Відповідь.  Рішення щодо створення комунального закладу  «Публічна бібліотека територіальної громади», яка у своїй структурі матиме ПБ з відокремленими структурними підрозділами – філіями, приймає відповідна рада (сільська, селищна, міська) територіальної громади.  Розробляється Статут /Положення, що затверджується на сесії ради.  У Статуті визначаються: статус; форма власності; джерела фінансування; вид і профіль діяльності. Звертаємо увагу на п.2.5. Довідника «Сучасна ПБ від А до Я» /Режим доступу:https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11267

8. Питання відокремленої бухгалтерії Міської ПБ — плюси і мінуси

Відповідь. Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації:

  • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
  • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
  • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
  • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

9. Статут комунального закладу «Публічна бібліотека ОТГ».

Відповідь. У Статуті визначаються: статус; форма власності; джерела фінансування; вид і профіль діяльності. Звертаємо увагу на: п.2.5. Довідника «Сучасна ПБ ОТГ від А до Я», ел. варіант якого розміщено в ел. бібліотеці «Культура України» на сайті НБУ ім. Ярослава Мудрого / Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11267, пост «Ви нас запитували … (3)» від 28 січня 2019 року на блозі «Публічна бібліотека ОТГ», пост «Установчі документи та локальні акти публічних бібліотек» від 5 жовтня 2018 р. на блозі «Публічна бібліотека ОТГ».

10. Переведення працівників ЦБС в публічні бібліотеки новостворених ОТГ і філії публічної бібліотеки ОТГ.

Відповідь. Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпПУ). Пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпПУ регламентується, що трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. При цьому звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

11. Примірний штатний розпис публічних бібліотек новостворених ОТГ (центральна районна і районна бібліотека для дітей), де не буде районів.

Відповідь. В першу чергу розробляється Статут (або Положення), що затверджується на сесії відповідної ради.  У Статуті визначаються: статус; форма власності; джерела фінансування; вид і профіль діяльності. Додатково звертаємо увагу на п.2.5. Довідника «Сучасна ПБ від А до Я».

Штатний розпис бібліотеки складається відповідно до її Статуту/Положення, виходячи з цілей і предмету її діяльності. Формування структури та штатного розпису ПБ здійснюється з урахуванням кількості її користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч. – ведення веб-сайту/блогу, сторінок у соцмережах і т.п.)  та у межах затвердженого фонду заробітної плати. Відповідно до п. 9 Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затвердженими постановою КМУ від 06.02.2019 № 72, «… для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджує Мінкультури». Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи затверджені наказом Міністерства культури і туризму України 29.12.2008 N 1631/0/16-08. Додатково звертаємо увагу на пост «Ви нас запитували …» на блозі «Публічна бібліотека ОТГ» від16 червня 2017 року.

Немає коментарів:

Дописати коментар

«Лідер читання-2024»

Національна бібліотека України для дітей оголошує щорічний Всеукраїнський конкурс «Лідер читання-2024» , який проходить у рамках реалізації ...